Oral Session 5 MIC Segmentation

193 Multi-Task Shape Regression for Medical Image Segmentation
Xiantong Zhen, Shuo Li
175 Deep Fusion Net for Multi-Atlas Segmentation: Application to Cardiac MR Images
Heran YANG, Jian SUN, Huibin LI, Lisheng WANG, Zongben XU
988 Enhanced Probabilistic Label Fusion by Estimating Label Confidences through Discriminative Learning
Oualid M. Benkarim, Gemma Piella, Miguel A. González Ballester, Gerard Sanroma
1139 Transfer Shape Priors Towards High-throughput Microscopy Image Segmentation
Fuyong Xing, Xiaoshuang Shi, Zizhao Zhang, Jinzheng Cai, Yuanpu Xie, Lin Yang
493 Mammographic Mass Segmentation with Online Learned Shape and Appearance Priors
Menglin Jiang, Shaoting Zhang, Yuanjie Zheng, Dimitris Metaxas
754 HeMIS: Hetero-Modal Image Segmentation
Mohammad Havaei, Nicolas Guizard, Nicolas Chapados, Yoshua Bengio